Stanovy Veterán klubu Rožňava

Preambula

Veterán klub Rožňava je slobodné združenie občanov ustanovené v zmysle Zákona č. 83/90Zb., ktoré združuje zberateľov historických vozidiel ako aj odborníkov a priaznivcov tohto záujmového zamerania.
Zberateľstvo historických vozidiel je predovšetkým odbornou verejnoprospešnou činnosťou a má dôstojné miesto v oblasti záujmových aktivít a napomáha celkovému rozhľadu súčasného človeka.

Článok I.
1. Názov združenia: Veterán klub Rožňava
2. Veterán klub Rožňava (ďalej len VK Rožňava) je dobrovoľné, nepolitické a neziskové združenie občanov, ktoré združuje zberateľov, odborníkov a priaznivcov historických vozidiel.
3. VK Rožňava je samostatným združením s právnou subjektivitou.
4. Sídlo VK Rožňava je ulica Páterová 46, 048 01 Rožňava

Článok II.
1. Cieľ činností
a) Združovať zberateľov, odborníkov a priaznivcov historických vozidiel, mechanizmov, strojov a zariadení najrôznejšieho typu a druhu.
b) Sústavne napomáhať zabezpečovať úzku spoluprácu s ostatnými právnymi subjektmi a presadzovať v nich v plnej miere záujmy VK Rožňava

2. Z činnosti vyplývajú tieto úlohy:
a) Zbieranie historických vozidiel všetkého druhu, najmä automobilov osobných, nákladných, vojenských, závodných, motocyklov, bicyklov, trojkoliek, stacionárnych strojných zariadení, mechanizmov a podobne.
b) Reštaurovanie historických vozidiel.
c) Budovanie archívu, dokumentov a písomností z oblasti historických vozidiel.
d) Zabezpečenie edičnej a publikačnej činnosti na úseku zberateľstva historických vozidiel.
e) Usporadúvanie výstav a pretekov historických vozidiel najmä v rámci vlastnej stálej expozície, ako aj zabezpečenie výstavných podujatí.
f) Poskytovanie poradenskej služby v oblasti historických vozidiel.
g) Vyhľadávanie spolupráce s partnermi v zahraničí, najmä klubmi a v zmysle platných predpisov túto spoluprácu zabezpečovať.
h) Spolupracovať s odbornými inštitúciami, múzeami, školami, vydavateľstvami, rozhlasom a televíziou, tlačou a ďalšími orgánmi a organizáciami v tuzemsku i zahraničí.
i) Približovanie fondu historických vozidiel širokej verejnosti.
j) Uplatňovanie požiadaviek zameraných na rozvoj zberateľsva motorových vozidiel
k) Zabezpečenie materiálnej a finančnej základne VK Rožňava ďalšou činnosťou v zmysle platných predpisov.
l) Plnenie ďalších úloh v súlade s poslaním VK Rožňava.

Článok III.
1. Členstvo v združení je individuálne.
2. Členstvo vo VK Rožňava vzniká na základe prihlášky.
3. Členom združenia môže byť jednotlivec alebo právnická osoba, ktorý má záujem o historické vozidlá a ktorý sa zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z týchto stanov a z ostatných predpisov a pravidiel VK Rožňava.
4. Členstvo vo VK Rožňava zaniká:
a) Písomným oznámením člena, že vystupuje z VK Rožňava
b) Vylúčením člena
c) Úmrtím člena
d) Zánikom VK Rožňava.

Článok IV.
1. Práva a povinnosti člena VK Rožňava:
a) Voliť a byť volený do orgánov VK Rožňava.
b) Podieľať sa na výhodách vyplývajúcich z členstva vo VK Rožňava.
c) Byť priebežne informovaný o činnosti VK Rožňava.
d) Aktívne sa zúčastňovať činnosti VK Rožňava.
e) Plniť povinnosti a úlohy vyplývajúce zo stanov, organizačného poriadku a uznesení VK Rožňava.
f) Platiť ročné príspevky.
g) Upozorňovať orgány VK Rožňava na nedostatky vecnej, obsahovej, formálnej a hospodárskej činnosti.

Článok V.
1. Najvyšším orgánom je výročná členská schôdza, ktorú raz za rok zvoláva predseda VK Rožňava.
2. Výročná členská schôdza volí predsedu klubu a dvoch členov predstavenstva, môže tiež voliť trojčlennú dozornú radu.
3. Výročná členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach VK Rožňava, najmä schvaľuje základné úlohy na určené obdobie, schvaľuje hospodárenie, zmeny a doplnky stanov, prijíma a mení ostatné predpisy VK Rožňava.
4. Predstavenstvo zabezpečuje činnosti VK Rožňava v období medzi výročnými schôdzami, prijíma a mení vnútorné predpisy, uzatvára zmluvy s ostatnými subjektami. Na svoju činnosť si môže vytvárať pracovné skupiny.

Článok VI.
1. Hospodárenie VK Rožňava :
a) Finančným a majetkovým základom VK Rožňava sú členské príspevky, sponzorské príspevky a dary.
b) VK Rožňava hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje výročná členská schôdza v zmysle platných právnych predpisov.

Článok VII.
1. Osobitné ustanovenia:
2.
a) VK Rožňava môže podľa svojich možností a potrieb rozšíriť počet pracovníkov.
b) Pracovno-právne vzťahy pracovníkov upravuje Zákonník práce a súvisiace predpisy.
c) V mene VK Rožňava koná predseda klubu.
d) Podrobnosti v činnosti VK Rožňava upravia vykonávacie predpisy, najmä organizačný poriadok.

Článok VIII.
1. Tieto stanovy boli prijaté ustanovujúcou schôdzou VK Rožňava a schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej Repbliky.